Israel - Netanyahu calls on Gantz for unity gov

Israel - Netanyahu calls on Gantz for unity gov

Video

19 September, 2019
Israel - Netanyahu calls on Gantz for unity gov